december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Mesto Prešov otvorí 2. septembra všetky základné, materské a umelecké školy

Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sú už pripravené na otvorenie po letných prázdninách. Na každej škole budú zavedené sprísnené hygienické opatrenia v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Školský rok 2020/2021 sa začne 2. septembra 2020 vo všetkých 12 základných školách, 20 materských školách, 3 základných umeleckých školách a ABC centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Všetky školy a školské zariadenia sa už teraz pripravujú na otvorenie svojich brán a návrat žiakov okrem iného aj dôsledným čistením a dezinfekciou priestorov. Každá škola a každé školské zariadenie bude mať vytvorenú izolačnú miestnosť pre účely izolácie dieťaťa, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rezort školstva pripravil pre školy a školské zariadenia manuály, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Odporúčané pravidlá mesto Prešov v plnej miere zavádza do praxe, pričom školská dochádzka je od septembra povinná. 

Školy a školské zariadenia sa budú riadiť troma fázami. Zelená fáza je bezpečná, nikto z detí ani zo zamestnancov nemá podozrenie ani ochorenie COVID-19. Oranžová fáza sa príjme pri podozrení jedného dieťaťa / žiaka alebo zamestnanca školy na ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch ochorenia COVID-19 medzi deťmi / žiakmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

V súvislosti s pandémiou sa v meste Prešov nebude organizovať hromadné otvorenie školského roku. Prvé dva týždne školského roka od 02.09.2020 do 14.09.2020 sa budú školy a školské zariadenia riadiť špeciálnym usmernením, podľa ktorého budú platiť sprísnené podmienky. Deti v materských školách a žiaci prvého stupňa základných škôl majú počas tohto obdobia odporúčané nosenie rúšok, pre žiakov druhého stupňa ZŠ a zamestnancov škôl je nosenie rúšok povinné.

Rodič, prípadne zákonný zástupca pri prvom príchode dieťaťa alebo žiaka do školy a školského zariadenia odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Jeho súčasťou bude dotazník, v ktorom rodič alebo zákonný zástupca uvedie, či sa dieťa v období od 17.augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo hromadného podujatia. Po každom prerušení dochádzky dieťa v trvaní viac ako tri dni rodič alebo zákonný zástupca musí predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

V prípade materských škôl sprevádzajúca osoba dieťaťa zabezpečí dieťaťu umiestnenie rezervného rúška do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

V prípade materských škôl sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra.

Dieťa môže sprevádzať do materskej školy len jeden rodič alebo zákonný zástupca.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy v budove školy bude v rámci odporúčaní obmedzený na nevyhnutné minimum.

V prípade základných škôl zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu každý deň dve rúška a papierové jednorazové utierky.

Zákonní zástupcovia sú povinní dodržiavať pokyny riaditeľa školy, prípadne školského zariadenia, ktorou upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy alebo školského zariadenia.

Povinnosťou každého rodiča alebo zákonného zástupcu, v prípade, že u jeho dieťaťa vznikne podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, je bezodkladne o tejto situácii informovať školu, respektíve školské zariadenie. Povinnosťou zákonných zástupcov je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola u dieťaťa nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie bude mesto Prešov postupovať podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove. Na základe manuálu, ktorý upravuje organizáciu, podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021, môže riaditeľ základnej školy zvážiť po dohode s príslušným RÚVZ dištančné vyučovanie druhého stupňa, nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy.

Zdroj: Mesto Prešov

Naposledy zmenené pondelok, 31 august 2020 12:36

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady

    Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3 647 000 €.

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov.