júl 10, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rokovanie 24.6.2020 od 10:00.

13. MsZ Prešov

24.6. plánovaný začiatok o 10:00

1. časť doobeda do cca 13:00

2. časť poobede od cca 14:00

 

N á v r h  p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jejčlenov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2019 a hodnotiaca správa.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

5. Návrh Štatútu mimorozpočtového peňažného fondu mobility.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

6. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.01 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.02 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - Technické služby mesta Prešov, a.s.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.03 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.04 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.05 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.06 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - 1. FC TATRAN, a.s.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.07 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

8.01 Informácia o odstúpení od NZ – NAPOLI GLASS RECYCLING, s. r. o.

8.02 Informatívna správa k OVS – Ul. Československej armády

8.03 Informatívna správa k zámeru PP - Ul. Levočská (177 m2) – uzn. č. 284/2020 zo dňa 19.2.2020

8.04 Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenia MsZ mesta Prešov č. 74/2019 zo dňa 3.4.2019 – Ul. Radlinského

8.05 Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenia MsZ mesta Prešov č. 32/2018 zo dňa 12.12.2018 - Ul. Jurkovičova

8.06 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 142/2019 zo dňa 26.6.2019 – Ul. Pod Wilec hôrkou

8.07 Návrh na schválenie MP - odkúpenie – Ul. Škultétyho - most

8.08 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. 17. novembra

8.09 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. Nábrežná

8.10 Návrh na schválenie MP- predaj - Pavlovičovo námestie

8.11 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. Švábska

8.12 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. Slanská

8.13 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. Potočná

8.14 Návrh na schválenie MP- zámer predaja PP - Ul. Gápľová

8.15 Návrh na schválenie MP- zámer predaja PP - Ul. Jánošíkova

8.16 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. 17. novembra

8.17 Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena - Ul. Sekčovská

8.18 Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Pod Hrádkom

8.19 Návrh na schválenie MP - bezodplatný prevod – Ul. Pavla Horova

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

9.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj - Ul. Solivarská ( PSK)

9.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Ul. Jelenia

9.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Vajanského

9.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Tokajícka

9.05 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého nájmu – futbalové ihrisko Solivar

10. Zámer kúpy akcií v obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta Prešov

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2020.
Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta

12. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta

13. Kontrola plnenia uznesení MsZ za 1. štvrťrok 2020.
Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta

14. Návrh na založenie nadácie.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

15. Návrh na zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ

16. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov

17. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby

18. Rôzne.


18.01 Prerokovanie Petície za zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Jozef Herman, Vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry


19. Interpelácie.

20. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

21. Záver.

Rokovanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24..

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Naposledy zmenené nedeľa, 21 jún 2020 11:07