26.MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

26. rokovanie MsZ Prešov, 9.11.2016


N á v r h   p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh zmien a doplnkov územného plánu.
3. Návrh VZN mesta Prešov č. .../2016 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Prešov.
4. Návrh VZN mesta Prešov č. .../2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mesta Prešov.
5. Správa z kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
6. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2016.
7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
11. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
12. Rôzne.
13. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
14. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
15. Záver.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Kontaktné údaje