46.MsZ, Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

46. zasadnutie MsZ v Prešove, 27.6.2018 od 10:00


 Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Zloženie sľubu náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
2. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
3. Návrh na zmenu v zložení VMČ č. 1, Komisii Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sociálnej a bytovej a v orgáne obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Prešov.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.
5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov za 1. štvrťrok 2018.
6. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018.
8. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločností PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2017.
9. Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na volebné obdobie rokov 2018-2022 a volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v roku 2018.
10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2018-2022.
11. Žiadosť o schválenie čerpania finančných prostriedkov z fondu určeného na udržanie výsledkov individuálneho projektu „Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove“.
12. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
12.01 Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie − Ul. Duklianska (Mestský cintorín Prešov).
12.02 Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Nábrežná.
12.03 Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Pod Wilec hôrkou.
12.04 Návrh na schválenie majetkového prevodu – základné princípy o spoločnom postupe pre majetkovoprávne usporiadanie − Ul. Solivarská.
12.05 Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – Ul. Jazdecká.
12.06 Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
12.07 Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie − Ul. Pod dubom.
13. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
13.01 Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – dlhodobý prenájom − Ul. Budovateľská.
13.02 Návrh  na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa −  dlhodobý prenájom − Ul. Prostějovská (1. FC TATRAN).
13.03 Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj – Ul. Jazdecká.
14. Rôzne.
15. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
16. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
17. Záver.

Kontaktné údaje