44.MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

44. zasadnutie MsZ v Prešove, 30.5.2018


 N á v r h  p r o g r a m u :
Návrhu programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
3. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov a mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2017.
4. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa.
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/Z/2018.
6. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025 s prílohami a návrh Akčného plánu na roky 2018-2020.
7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
10. Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
11. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
12. Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2018.
13. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2018.
14. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2018.
15. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov v roku 2018 v súlade s VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. 16. Návrh na zaradenie Školského klubu detí pri Súkromnej spojenej škole, EUROPEAN ENGLISH SCHOOL, org. zložky Súkromnej základnej školy, Solivarská 28, Prešov a Jazykovej školy ELBA do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
17. Informatívna správa o podaných žiadostiach na zabezpečenie ľadovej plochy počas rekonštrukcie Zimného štadióna.
18. Prerokovanie protestu prokurátora, sp. zn. VI/2 Gd 411/17/1000-10, proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov.
19. Informácia o splnení uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 921/2018.
20. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
21. Rôzne.
22. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
23. Záver.

Kontaktné údaje