43. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

43. zasadnutie MsZ v Prešove, 25.4.2018


 N á v r h  p r o g r a m u :
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018 o určení názvov nových ulíc v meste Prešov
3. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Prešov
4. Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
5. Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove
6. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta
8. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2017
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/Z/2018
10. Návrh na zriadenie poskytovania sociálnej služby v Dennom centre NS Opál, Zemplínska 9, Prešov a zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom centre, Popradská 8, Prešov.
11. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2017
12. Návrh na zaradenie „Súkromnej základnej umeleckej školy, Námestie mieru 1, Prešov“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
13. Návrh na zaradenie „Elokovaného pracoviska v Prešove, Levočská 2 ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
15. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa (PHOZ)
15.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ– predaj – k ú. Lipovce
15.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu - Ul. M. Nešpora
15.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny - Ul. Jánošíkova
15.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – Ul. Pod Kalváriou (nábrežná komunikácia)
15.05 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny - k. ú. N. Šebastová (PSK)
16. Návrh na uplatnenie predkupného práva mesta Prešov ako akcionára spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.
17. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta Prešov za II.polrok 2017 a zhodnotenie za rok 2017
18. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
19. Rôzne. 19.01 Informatívna správa o výsledku prešetrenia sťažnosti proti činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sociálnej a bytovej.
20. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
21. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
22. Záver.

Kontaktné údaje