42. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

Záznam 42. zasadnutie MsZ v Prešove, 26.2.2018 N á v r h  p r o g r a m u :

Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov a Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov  za rok 2017.
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov za 4. štvrťrok 2017.
Kreovanie orgánov a zmena Stanov Prešovskej kreatívnej fabriky.
Návrh na zaradenie „Elokovaného pracoviska v Prešove, Levočská 2 ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Návrh na projekt futbalovej akadémie − podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
Rôzne.
Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

Kontaktné údaje