41. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

41. zasadnutie MsZ v Prešove, 24.1.2018


 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh na schválenie dodatku k úverovej zmluve ČSOB.
3. Návrh na schválenie investície spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.
4. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
4.01 Návrh na schválenie MP- zmena uzn. č. 847/2017 zo dňa 13.12.2017 – odkúpenie bytov v bytovom dome – Ul. A. Prídavka
4.02 Návrh na schválenie MP – odkúpenie stavieb parkovísk – Ul. Volgogradská a Mukačevská (EEI, s.r.o.)
4.03 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. Čapajevova (FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.)
4.04 Návrh na schválenie MP - návrh na ukončenie nájomnej zmluvy – Ul. Exnárova
4.05 Návrh na schválenie MP - návrh na ukončenie nájomnej zmluvy – Ul. Švábska
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov osobitného zreteľa.
5.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj - k. ú. Lipovce.
5.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - dlhodobý prenájom – Ul. Okružná – Suchomlynská - Baštová
6. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
7. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2018.
8. Návrh na zaradenie „Súkromnej materskej školy DSA, Mukačevská 1, Prešov“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
9. Rôzne.
10. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
11. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
12. Záver.

Kontaktné údaje