40. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

40. zasadnutie MsZ v Prešove, 13.12.2017
 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.
3. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o dočasnom obmedzení zásobovania pitnou vodou, dočasnom zákaze užívania pitnej vody, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Prešov.
6. Návrh na schválenie plánu opráv, údržby pre nebytové priestory a stavby na rok 2018 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.
7. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
8. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. − odkúpenie nehnuteľností a hnuteľných vecí v areáli na Ul. Jesennej.
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/Z/2017.
10. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
12. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za III. štvrťrok 2017.
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018.
14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
15. Rôzne.
16. 14.00 hod. – Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
17. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
18. Záver.

Kontaktné údaje