39. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

Záznam: 39. zasadnutie MsZ v Prešove, 15.11.2017


 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.
3. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.
4. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/Z/2017.
6. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa.
8. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
9. Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov.
10. Návrh na založenie združenia právnických osôb „Prešovská kreatívna fabrika“.
11. Návrh na zmenu uznesenia z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č.150/2015 k návrhu podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb − Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR - PSK).
12. Rôzne.
13. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
14. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
15. Záver.

Kontaktné údaje