38. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

38. zasadnutie MsZ v Prešove, 11.10.2017


 Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
2. Kontrola plnenia vybavovania petícii a sťažnosti občanov za 1. polrok 2017. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
3. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
4. Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018. Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, poverená riadením organizačného odboru MsÚ
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
7. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za I. polrok 2017. Predkladá: Ing, arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta
8. Rôzne.
9. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
10. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
11. Záver.

Kontaktné údaje