37.MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

37. zasadnutie MsZ v Prešove, 13.9.2017 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov.
3. Informatívna správa o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
4. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za II. štvrťrok 2017.
5. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
6. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2017.
7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/Z/2017.
8. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
11. Rôzne
12. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
13. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

Kontaktné údaje