35. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

35. zasadnutie MsZ v Prešove, 28.6.2017 


Návrh programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov.
6. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 531/2016 k návrhu Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015.
8. Návrh Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov.
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015.
10. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2016 a návrh finančného usporiadania.
11. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/Z/2017.
12. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolór mesta Prešov na 2. polrok 2017.
14. Návrh na zriadenie nových sociálnych služieb.
15. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
16. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
17. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2016.
18. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2016.
19. Návrh na schválenie investície spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.
20. Analýza obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s. a ASSESSOR o. z. od roku 2006.
21. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
22. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
23. Návrh dodatku č. 1 k Štatútu mesta Prešov.
24. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
25. Rôzne.
26. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva o 14.00 hod.
27. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
28. Záver.

Kontaktné údaje