34. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

34. zasadnutie MsZ Prešov, 24.5.2017


 Návrh programu:

Návrh programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o zrušení materskej školy  a jej súčasti, centier voľného času, výdajnej školskej jedálni a strediska služieb školám.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o určení názvu ulice v meste Prešov.
4. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
5. Správa z  kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2017.
6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/Z/2017.
7. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2017.
8. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2017.
9. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v roku 2017.
10. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
12. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
13. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
14. Rôzne
15. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva o 14.00 hod.
16. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
17. Záver

Kontaktné údaje