33. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

33. zasadnutie MsZ Prešov, 26.4.2017 


Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
3. Správa z  kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2016.
4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/Z/2017.
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
7. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
8. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2016.
9. Návrh na určenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky 2015-2018.
10. Návrh na pričlenenie obce Lemešany k spoločnému školskému úradu mesta Prešov
11. Rôzne.
12. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

Kontaktné údaje