31. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

31. zasadnutie MsZ Prešov, 15.3.2017


 


Vystúpenia občanov


 N á v r h  p r o g r a m u :
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
3. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
4. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2016.
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
7. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za II. polrok 2016 a zhodnotenie za rok 2016.

8. Informácia o potrebe účasti hlavného kontrolóra mesta Prešov na procese prideľovania projektových zámerov interným posudzovateľom/odborným hodnotiteľom.
9. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
10. Rôzne.
11. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
12. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
13. Záver.

Kontaktné údaje