30. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

Záznam: 30. zasadnutie MsZ Prešov, 8.2.2017


 N á v r h  p r o g r a m u :
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh nájomnej zmluvy medzi mestom Prešov a spoločnosťou KEN-EX, spol. s r. o.
3. Informácia o stave využitia jazdeckého areálu, ktorý je v dlhodobom prenájme OZ Parkur Team Slavoj Prešov.
4. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
5. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o ochrane a údržbe zelene na území mesta Prešov.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
9. Rôzne.
10. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
11. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
12. Záver.

Kontaktné údaje