29. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

29. zasadnutie MsZ Prešov, 25.1.2017


 Dodatok:

 


N á v r h  p r o g r a m u :
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2016.
3. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
4. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
7. Údržba a komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2017.
8. Návrh plánu investičnej výstavby na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
10. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.
11. Návrh na zriadenie Denného centra a jedálne, Slánska 25, N. Šebastová.
12. Rôzne.
13. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
14. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava
poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov
mesta.
15. Záver.

Kontaktné údaje