28. MsZ Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

28. rokovanie MsZ Prešov, 14.12.2016 Návrh programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 7/2016
3. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019
4. Návrh na schválenie Plánu opráv, údržby a investícii pre nebytové priestory a stavby na rok 2017 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.
5. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 11
7. Správa z kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2017
9. Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ mesta Prešov za 3. štvrťrok 2016
10. Návrh na schválenie majetkových prevodov
11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa
12. Analýza obchodného vzťahu medzi TSmP, a. s. a ASSESSOR o. z. od roku 2006
13. Podmienky a spôsob likvidácie komunálnych odpadov v meste Prešov.
14. Rôzne.
14.1. Návrh na obstaranie nového Územného plánu mesta Prešov
15. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
16. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
17. Záver.

Kontaktné údaje