48. MsZ, Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

48. zasadnutie MsZ v Prešove, 25.9.2018 od 10:00


 Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

Program:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.
4. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2018.
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/Z/2018.
6. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
7. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2018.
8. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
10. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a informácia o podanom a schválenom projekte.
12. Rôzne.
13. 14.00 hod. − Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
14. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
15. Záver.

47. MsZ, Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

47. zasadnutie MsZ v Prešove, 28.8.2018


 Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

Návrh programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh na voľbu člena Mestskej rady v Prešove.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.
4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/Z/2018.
5. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
6. Návrh spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. na predaj 10 % akcií obchodnej spoločnosti DUTEKO, a.s.
7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
9. Informácia o postupe a stave výstavby futbalového štadióna v Prešove.
10. Rôzne.
11. 14.00 hod. − Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
12. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
13. Záver.

Kontaktné údaje