Kosba pokračuje

. Zobrazené v Videosprávy

Kosenie verejnej zelene v Prešove začalo druhú etapu v jednotlivých mestských častiach.
Táto etapa prebieha v zmysle schváleného harmonogramu do 27. júla 2018. Kosí sa líniová a parková zeleň. Sú to verejné plochy vo vlastníctve mesta Prešov. Termíny uvedené v harmonograme sú orientačné a v prípade nepriaznivého počasia sa môžu presunúť. V meste Prešov sa kosba verejnej zelene realizuje počas roka trikrát, líniová zeleň, ktorá lemuje vozidlové a pešie ťahy štyri, až päťkrát, centrum mesta sa kosí podľa potreby aj viackrát do roka. Pokosenú trávu je firma realizujúca kosbu povinná odstrániť na území mestskej pamiatkovej rezervácie a v jej ochrannom pásme do 24 hodín, z ostatnej verejnej zelene do 3 dní po vykonaní prác, ak to poveternostné podmienky dovoľujú. V niektorých lokalitách sa tráva kosí aj mulčovacou kosačkou, ktorá pokosené trávne zvyšky rozomieľa na drobné časti a zabezpečuje tak návrat organických živín späť do pôdy v najprirodzenejšej forme bez potreby využívania umelých hnojív. Mesto Prešov zabezpečuje iba kosbu pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve a správe Oddelenia komunálnych služieb.
 
Kosbu pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Prešov ani v správe Oddelenia komunálnych služieb, je povinný zabezpečovať ich vlastník, správca, nájomca, mesto však priebežne zabezpečuje monitoring prostredníctvom príslušníkov Mestskej polície. V prípade, že vlastník pozemku neuposlúchne výzvu Mestskej polície, tá je oprávnená vec riešiť sankciou v rámci priestupkového
 

Kontaktné údaje