Začne sa most cez Torysu a križovatka

. Zobrazené v Videosprávy

Podpísali zmluvu a do 7.júna 2018 majú prevzať stavenisko Obrancov mieru - Levočská, most.
 
O tom že križovatku ulíc Levočská Obrancov mieru a mostu cez Torysu by mali zrekonštruovať už čoskoro, sme informovali koncom marca v reportáži o rezaní stromov na dotknutom uzemí. Dňa 22. mája došlo k podpisu zmluvy medzi objednávateľom Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Slovenskej správy ciest a dodávateľom EUROVIA SK, a. s. na uskutočnenie stavebných prác.
Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo 1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most na základe výsledku verejného obstarávania ktorého bol víťazom. Cena za toto dielo je dohodnutá vo výške 7 138 664 €. Stavenisko podľa zmluvy má byť odovzdané do dvoch týždňov od dňa účinnosti zmluvy, to znamená do 7. júna 2018. Práce majú byť od tohto dňa ukončené do 540 dní, čiže do konca roka 2019 by mala byť táto stavba hotová. Okrem úpravy križovatky, priľahlých ciest a chodníkov sa bude rekonštruovať aj most cez rieku Torysa. Realizovaná zmena šírkového usporiadania by mala zabezpečiť lepšiu priepustnosť dopravy a zvýšiť bezpečnosť chodcov, zároveň sa počíta aj s cyklistami a napojením ich trás na jestvujúce cyklochodníky.
Počas výstavby bude v priestore staveniska zhoršenie kvality životného prostredia. Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov. Doprava na dotknutom území, kde je jedna z najviac zaťažených križovatiek v meste sa na čas tiež zhorší.
V nedávnej dobe na tejto križovatke nastali zmeny v radení jazdných pruhov. Tie majú zabezpečiť väčšiu plynulosť dopravy v smere Košice – Poprad. Na návrh mesta sa vykonalo dočasné usporiadanie pruhov, aby sa umožnilo odbočenie doľava aj zo stredného pruhu, ktorým sa doteraz dalo jazdiť iba rovno. Situáciu o začatí tejto stavby budeme aj naďalej monitorovať.
 

Kontaktné údaje