Majetkový prevod Obr. mieru

. Zobrazené v Videosprávy

Chcú stavať, no potrebujú aj z mestského pozemku.
Medzi majetkové prevody plánovaného 42. zasadnutia mestského zastupiteľstva by mal byť aj majetkový prevod na ulici Obrancov mieru. Spoločnosť IGOLAS plánuje výstavbu na rozhraní ulíc Obrancov mieru - Nábrežná. Mesto Prešov obdržalo žiadosť spoločnosti o odkúpenie časti pozemku. Žiadateľ požiadal o odkúpenie spôsobom priameho predaja za cenu v zmysle znaleckého posudku s odôvodnením, že na tejto časti pozemku chce vysadiť izolačnú zeleň v súvislosti s plánovanou výstavbou objektu na pozemku, ktorý je v jeho vlastníctve.
Predmetný majetkový prevod už bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 23. 8. 2017, kde bol stiahnutý na dopracovanie o analýzu potrebného počtu parkovacích miest a spresnenie rozsahu výmery pozemku navrhovaného na odkúpenie.
Výbor mestskej Časti číslo 2 vyjadril nesúhlas s odpredajom aj z dôvodu ponechania priestoru na zeleň, alebo územnej rezervy pre prípad dostavby parkovacích kapacít pre obyvateľov priľahlého bytového domu. Prihliadali aj na negatívny postoj obyvateľov vyjadrený v petícii, ktorú podpísalo 24 ľudí v júli 2017.
Rozuzlenie tohto majetkového prevodu budú mať na starosti poslanci 26. februára na svojom zasadnutí. Viac materiálov o tomto majetkovom prevode je možné nájsť na stránke mesta v sekcii digitalne mesto.


Kontaktné údaje