Zastupiteľstvo bude 26.2.

. Zobrazené v Videosprávy

Tento mesiac sa rokovanie zastupiteľstva bude konať v pondelok 26. februára. Poslanci dostanú na stôl Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.
Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst predloží správu o kontrólnej činnosti, o výsledkoch kontról vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta a aj Správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. Politicky zaujímavým bude bod číslo 6. o Kreovaní orgánov Prešovskej kreatívnej fabriky. V ňom sa tri mestské poslanecké kluby pobijú o 4 zástupcoch do Správnej rady a troch do dozornej rady. Správna rada má mať spolu osem členov a dozorná rada 6 členov. Polovovicu tvoria zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, ktorých volí a odvoláva zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na návrh svojho predsedu.
V ďalšom bode by poslanci mali rozhodnúť o zaradení „Elokovaného pracoviska v Prešove na Levočskej 2 ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy zo Šarišských Michalian do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Predpokladaný termín začatia prevádzky elokovaného pracoviska by chceli mať od 1.septembra, pričom predpokladaný počet žiakov by mal byť 20-30.
Plánované su aj body o majetkových prevodoch. Priamy prenos mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť 26. februára nie len v televízii TV7, ale aj na stránke televízie.

Kontaktné údaje