marec 18, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

3. zastupiteľstvo, 13.2.2019

Priamy prenos rokovania.

Návrh programu :

1. Návrh nazriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

3. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 

4. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.

5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2018

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešova Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2018

7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta

8. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa

8.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Ul. 17. novembra, Košická a Hlavná

9. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.

10. Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole Sládkovičova 3 v Prešove zo siete škôl a školských zariadení SR a na zaradenie Školskej jedálne pri Materskej škole Sládkovičova 3 v Prešove do siete škôl a školských zariadení SR

11. Návrh na poskytnutie dotácie naprenájom ľadovej plochy na rok 2019

12. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov

13. Návrh dodatku č. 3 k Štatútu mesta Prešov

14. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov − neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

15. Voľba redakčnej rady Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín P

16. Rôzne

17. Interpelácie

18. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia 19. Záver

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 12 február 2019 22:58